Sanook.com

ติดตาม (Sanook.com)

ข่าวสาร

สนุกดอทคอมผนึกกำลังพันธมิตรภาครัฐจัดการประกวดพูด- อ่าน

สนุกดอทคอมผนึกกำลังพันธมิตรภาครัฐจัดการประกวดพูด- อ่าน

กรุงเทพฯ – 23 เมษายน 2551 – สนุกดอทคอม จับมือ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ และราชบัณฑิตยสถานจัดกิจกรรมประกวดพูด-อ่าน ผ่านโครงการ “รักษ์ภาษาไทย กับ สนุก! ค้นหาไม่รู้จบ” มุ่งขานรับนโยบายภาครัฐเพื่อรณรงค์การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องแบบยั่งยืนพร้อมสนองแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทำนุบำรุงวัฒนธรรมอันดีของไทยผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต


นางรัชนี สุประภากร  ผู้ช่วยรองประธานบริหารฝ่ายการตลาด สนุกดอทคอม เปิดเผยว่า “สนุกดอทคอมตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสังคมอินเทอร์เน็ตให้เป็นสื่อกลางแห่งการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์จึงได้ริเริ่มโครงการ “รักษ์ภาษาไทยกับสนุก! ค้นหาไม่รู้จบ” เพื่อส่งเสริมนโยบายของภาครัฐในการเผยแพร่การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งมีพระราชประสงค์ให้คนไทยใช้ภาษาไทยอย่างถูกหลักเกณฑ์ โดยได้ร่วมมือกับพันธมิตรภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญอย่าง กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ และราชบัณฑิตยสถานดำเนินโครงการประกวดการ”พูด – อ่าน” สำหรับผู้เข้าแข่งขันในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา และ ประชาชนทั่วไปตั้งแต่ปี 2550


“เราได้เปิดรับสมัครผลงานด้านการพูดและอ่านโดยได้กำหนดหัวข้อและคำที่แตกต่างกันตามระดับการแข่งขันเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้จินตนาการและความคิดร้อยเรียงให้เป็นเรื่องราวเชิงสร้างสรรค์ผนวกเข้ากับการใช้หลักภาษาไทยที่ถูกต้อง แล้วจึงรวบรวมให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากราชบัณฑิตยสถานเป็นผู้ตัดสิน ทั้งนี้เราได้ใช้ช่องทางในการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านเว็บไซต์สนุก!ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมสูงที่สุดในประเทศ  และได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่าเจ็ดหมื่นคน ซึ่งหลังจากคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือก จึงได้ผู้ชนะเลิศในแต่ละหมวดหมู่ทั้งหมด 16 คนซึ่งได้เดินทางมารับรางวัลมูลค่ากว่าหนึ่งแสนบาทพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะบุคคลตัวอย่างด้านการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง จากปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ณ หอสมุดแห่งชาติ” 


นางฉวีรัตน์  เกษตรสุนทร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า “ปัจจุบันด้วยภาวะที่เปลี่ยนไปของสังคมอีกทั้งกระแสต่างๆ ที่รับมาจากต่างประเทศได้ก่อให้เกิดปัญหาความผิดเพี้ยนของการใช้ภาษาไทยซึ่งทั้งภาครัฐและกระทรวงวัฒนธรรมเองได้พยายามเร่งรณรงค์ให้คนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนในระดับอายุ 18-25 ปี มุ่งพัฒนาทักษะการใช้ภาษาทั้งหมด 4 หมวด ได้แก่ 1. การใช้คำในชีวิตประจำวัน 2. การใช้ภาษาที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 3. คำศัพท์แสลงและราชาศัพท์ และ 4.) การเรียงลำดับรูปประโยคที่ถูกต้อง โดยจะเน้นทั้งในส่วนของการ ฟัง พูด อ่าน เขียน รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของการขับร้องเพลงและเปล่งเสียงของเหล่าศิลปินผู้มีชื่อเสียงในวงสังคมซึ่งเป็นต้นแบบของเยาวชนไทย”


“ที่ผ่านมาภาครัฐได้พยายามเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวผ่านการจัดประชุมสัมมนาวิกฤตภาษาไทย ประกาศการใช้ภาษาไทยให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และได้ทำการสำรวจวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับการใช้ชีวิตตามวิถีไทยและการใช้ภาษาไทย โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างของเด็กและเยาวชนจำนวน 3,360 คนจากทุกภูมิภาค ซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาได้แสดงให้เห็นว่าเยาวชนไทยร้อยละ 49.2 ยอมรับว่าออกเสียงควบกล้ำไม่ชัด ร้อยละ 24.4 ยอมรับว่าท่อง ก-ฮ ไม่ได้ ร้อยละ 42.8 ไม่สามารถนึกคำที่สละสลวยได้ออก และเด็กไทยกว่าร้อยละ 53.9 มีปัญหาวิชาการเขียนเรียงความ แสดงให้เห็นว่าปัญหาดังกล่าวเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน”
“ทางกระทรวงจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สนุกดอทคอมเล็งเห็นถึงความสำคัญและเป็นแกนนำก่อตั้งโครงการ “รักษ์ภาษาไทยกับสนุก ! ค้นหาไม่รู้จบ” ซึ่งทางกระทรวงได้ร่วมให้การสนับสนุน เราเชื่อมั่นว่าสนุก! จะสามารถใช้ความเชี่ยวชาญในฐานะเว็บไซต์อันดับหนึ่งของไทยที่สามารถเข้าถึงคนได้ทุกกลุ่มวัยเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและกระตุ้นให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปรู้จักใช้ภาษาไทยอย่างถูกระเบียบแบบแผนเพื่อส่งเสริมการสืบทอดมรดกแห่งชาติของไทย ดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”


นางรัชนี ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “โครงการดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคมซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยสนุกดอทคอมด้วยความมุ่งหวังที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างจริงจัง อีกทั้งยังเป็นการสร้างรากฐานความรู้แก่คนไทยและประเทศอย่างยั่งยืน สนุก! ได้ตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของการสร้างเสริมทักษะด้านการใช้ภาษาผ่านระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง จึงได้พัฒนาเครื่องมือเพื่อให้ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตทั่วไปได้ใช้ในการค้นหาความรู้ ที่เรียกว่า สนุก! เสิร์ช โดยผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆ ผ่าน http://search.sanook.com อันเป็นศูนย์รวมของแหล่งข้อมูลดีๆ อาทิ พจนานุกรม และ สารานุกรมออนไลน์ (สนุก! พีเดีย) ซึ่งจะเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องคำศัพท์และความชำนาญการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องแบบยั่งยืนต่อไป

                          ภาพงานแถลงข่าวและพิธีมอบรางวัลกิจกรรมพูด-อ่าน ในโครงการ "รักษ์ภาษาไทยกับสนุก! ค้นหาไม่รู้จบ"

                                                ณ ห้องประชุม สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ท่าวาสุกรี

            พูด-อ่าน 1   พูด-อ่าน 10                   

 

                                พูด-อ่าน 2                       พูด-อ่าน 3

 

                                พูด-อ่าน 4                      พูด-อ่าน 5

 

                                พูด-อ่าน 6                      พูด-อ่าน 7

 

               พูด-อ่าน 8       พูด-อ่าน 9